Đề thi viên chức tiểu học Hà Nội

THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN CẤP TIỂU HỌC

Môn: Cơ bản

Ngày kiểm tra: 18/5/2020

Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian phát đề

Phần I: soạn giáo án (60 điểm)

Anh chị hãy soạn giáo án 1 tiết dạy môn Toán, bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán

kính (SGK Toán 3 NXBGD VN)

Phần II: Hướng dẫn thực hành (20 điểm)

Cho bài toán sau:

Một đội công nhân sửa đường. Ngày thứ nhất đội đó sửa được 237m đường. Số mét

đường ngày thứ nhất sửa được bằng 1/3 số mét đường của ngày thứ hai. Hỏi cả 2 ngày

đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

1. Anh chị hãy giải bài toán trên

2. Anh chị hướng dẫn học sinh giải bài toán trên

Phần III. Xử lý tình huống (20 điểm)

Khi thực hiện phép cộng hai số trong phạm vi 10.000, học sinh của lớp anh chị có

nhiều học sinh làm sai. Trong tình huống này, anh chị sẽ giải quyết như thế nào

---------------------------------------------------------------------------- 

Lưu ý: - Thí sinh được sử dụng sách giáo khoa của hội đồng coi thi - Giám thị không giải thích gì thêm

0 Comments