Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

Lịch Sử
Lịch Sử
Lịch Sử

Tìm hiểu về Cách mạng tháng 8 năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc

Vào ngày 09/03/1945 Nhật hất cẳng Pháp giành quyền kiểm soát toàn bộ Đông Dương. Ba ngày sau thì lãnh đạo Việt Nam ra chỉ thị "Nhật - Pháp bắn n…
Newest