input license here
Lịch Sử
Show all

Tìm hiểu về Cách mạng tháng 8 năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc

Vào ngày 09/03/1945 Nhật hất cẳng Pháp giành quyền kiểm soát toàn bộ Đông Dương. Ba ngày sau thì lãnh đạo Việt Nam ra chỉ thị "Nhật - P...

Random

Sticky