input license here
slangs
Show all

“Sus” có nghĩa là gì?

Nếu gần đây bạn đang sử dụng Internet hoặc dành thời gian với một Gen Z , bạn có thể đã nghe thấy họ gọi một cái gì đó là “ sus ”, viết tắt...

Cheugy là gì?

Cheugy là một tiếng lóng để chỉ tính thẩm mỹ liên quan đến văn hóa cơ bản và thiếu nữ. Các đặc điểm của "Cheugy" có thể bao gồm m...

Random

Sticky