Follow us on Youtube.  | Follow Website !

Search Suggest

lap-trinh-cpp
lap-trinh-cpp
lap-trinh-cpp

Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố pascal

Hôm nay thủ thuật lập trình pascal sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những bài tập hay bài toán thường xuyên xẩy ra trong quá trình học tập cũng n…
lap-trinh-cpp

Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong C

Tìm hiểu về số nguyên tố Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố  là số tự nhiên lớn hơn 1 không thể được hình thành bằng cách nhân hai số tự nhiên nhỏ hơn…
lap-trinh-cpp

Tìm ước số chung lớn nhất trong C++

Theo wikipedia Trong toán học, ước số chung lớn nhất (ƯSCLN) hay ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai hay nhiều số nguyên là số nguyên dương lớn nhất …
lap-trinh-cpp

Viết chương trình in ra chuỗi Fibonacci trong c++

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách in sê-ri Wikipedia trong lập trình C ++ (lên đến thuật ngữ thứ n và lên đến một số nhất định) Để hiểu ví dụ này, …
lap-trinh-cpp

Viết chương trình tạo bảng nhân trong C++

Ví dụ để tạo bảng nhân của một số (được người dùng nhập) bằng vòng lặp for.Để hiểu ví dụ này, bạn nên có kiến thức về các chủ đề bài tập lập trình C…
lap-trinh-cpp

Viết chương trình tìm giai thừa trong c++

Giai thừa của một số nguyên dương n bằng 1 * 2 * 3 * ... n. Bạn sẽ học cách tính giai thừa của một số bằng vòng lặp for trong ví dụ này. Để hiểu ví …
Newest